01/2013

USNESENÍ

zjednání Zastupitelstva obce Čečkovice

konaného dne 28.1.2013

Č.1/2013

Přítomni zastupitelé: P. Hejduk, S. Šimon, M. Beranová, M. Krátký, ing. Pešek

1/01 ZO schvaluje navržený program.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

2/01 ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/01 ZO bere na vědomí hospodaření obce.

4/01 ZO schvaluje žádost na opravu místní komunikace v částce 130 000 kč.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

5/01 ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o pronájmu pozemků ZD –Maleč.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

6/01 ZO projednalo opravu veřejného osvětlení.