02/2013

USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice

konaného dne 27.3.2013

Č.2/2013

Přítomni zastupitelé: P. Hejduk, S. Šimon, M. Beranová, M. Krátký, V. Pešek

1/02 ZO schvaluje navržený program.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

2/02 ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/02 ZO bere na vědomí hospodaření obce.

4/02 ZO schvaluje příspěvek 1000,- Kč na lyžařský výcvik ZŠ Maleč.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

5/02 ZO schvaluje opravu autobusové zastávky. Předpokládaná cena 50 000,- Kč

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

6/02 ZO projednalo opravu vyústění potoka u p. xxxxxxx.