02/2015

                USNESENÍ

zjednání Zastupitelstva obce Čečkovice

konaného dne 12.3.2015

Č.2/2015

 

Přítomni zastupitelé: P. Hejduk, S. Šimon, V. Pešek . M. Beranová

1/02 ZO schvaluje navržený program a ověřovatele p. Šimona.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

2/02 ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/02 ZO bere na vědomí hospodaření obce.

4/02 ZO schvaluje dodatek smlouvy s RWE.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

5/02 ZO schvaluje sekání obecních pozemků p. Peškem a p. Vidourkem.

Pro: 2 Proti: 1 Zdržel se hlasování: 1

6/02 ZO schvaluje kácení třech smrků a vrby z důvodu ohrožení majetku a osob.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

7/02 ZO bere na vědomí informace o výsledku auditu za rok 2014

8/02 ZO schvaluje závěrečný účet obce a účetní uzávěrku obce s výhradou.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

9/02 ZO schvaluje rozpočtovou změnu – evidence obyvatel

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

10/02 ZO schvaluje pověřit starostu obce k provádění rozpočtových změn v oblasti příjmů

neomezeně

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

11/02 ZO schvaluje navýšení odměn hospodářce od 1.4. 2015

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

12/02 ZO projednalo kontejnery na bioodpad

 

 

------------------------------------           --------------------------

Vladimír Pešek –místostarosta       Petr Hejduk - starosta