03/2014

USNESENÍ

z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice

konaného dne 9.6.2014

Č.3/2014

Přítomni zastupitelé: P. Hejduk, S. Šimon, M. Krátký, V. Pešek

1/03 ZO schvaluje navržený program.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

2/03 ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/03 ZO bere na vědomí hospodaření obce.

4/03 ZO schvaluje výsledek auditu s výhradou a byla přijata opatření k odstranění nedostatků

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

5/03 ZO schvaluje nákup nových programů do počítače 20  000,- Kč.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

6/03 ZO schvaluje záměr prodeje obecního pozemku manželům xxxxxxx.

Celková výměra 62 m2.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

7/03 ZO schvaluje účetní uzávěrku za rok 2013 s  výhradou.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

8/03 ZO schvaluje závěrečný účet za rok 2013.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

9/03 Zo schvaluje p. xxxxxxx na sekání obecních pozemků.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0