03/2013

 USNESENÍ

zjednání Zastupitelstva obce Čečkovice

konaného dne 22.5.2013

Č.3/2013

Přítomni zastupitelé: P. Hejduk, S. Šimon, M. Beranová, M. Krátký, V. Pešek

1/03 ZO schvaluje navržený program.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

2/03 ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/03 ZO bere na vědomí hospodaření obce.

4/03 ZO schvaluje výsledek auditu ze dne 3.4.2013. Nebyly shledány nedostatky. Audit

schválen s výhradou.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

5/03 ZO schvaluje závěrečný účet za rok 2012. Schválen s výhradou a byla přijata opatření k nedostatkům uvedným ve zprávě.

Byla schválena roční uzávěrka obce za rok 2012

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

6/03 ZO schvaluje dary pro jubilanty od 60 let v hodnotě 600,- Kč

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

7/03 ZO schvaluje platbu pro ZŠ Maleč 69 108,- Kč.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

8/03 ZO schvaluje p. xxxxxx na sečení obecních pozemků.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

9/03 ZOschvaluje žádost o dílčí a závěrečný audit na rok 2013.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0