03/2015

USNESENÍ

z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice

konaného dne 5.4.2015

Č.3/2015

Přítomni zastupitelé: P. Hejduk, S. Šimon, M. Beranová, M. Krátký, V. Pešek

1/03 ZO schvaluje navržený program.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

2/03 ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/03 ZO bere na vědomí hospodaření obce.

4/03 ZO schvaluje žádost ZŠ Maleč o příspěvek na lyžařský výcvik 600,- Kč.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

5/03 ZO schvaluje vyhlášku 1/2015 o odpadech.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

6/03 ZO schvaluje záměr prodeje obecního pozemku ( 335m2)

Pro: 4 Proti: 1 Zdržel se hlasování: 0

7/03 ZO schvaluje prodej obecního dřeva veřejnou dražbou dne 19.4.2015

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

8/03 ZO projednalo příspěvek hasičům- odloženo na příští jednání

9/03 ZO schvaluje dodatek veřejnoprávní smlouvy s MU Chotěboř

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

10/03 ZO projednalo - výměna osvětlení

- schůze kontrolního a finančního výboru

 

--------------------------------------- ----------------------------------

Vladimír Pešek - místostarosta Petr Hejduk - starosta