05/12

         USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice

           konaného dne 26.9.2012      

   

                Č.5/2012

 

Přítomni zastupitelé:  P. Hejduk, S. Šimon, M. Beranová, M. Krátký, L. Pešek

 

1/05  ZO schvaluje navržený program.

Pro: 5                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

2/05  ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/05  ZO bere na vědomí hospodaření obce.

4/05  ZO projednalo pojištění obecního majetku. Rozhodnutí na příštím zasedání.

5/05  ZO schvaluje doplatek elektřiny a projednání úhrady s nájemcem obchodu.

      Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

6/05  ZO schvaluje zvýšení poplatků za psy od ledna 2013.

      Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

7/05  ZO projednalo – Kontejner na bioodpad.

                 - Přihlášení p.xxxxxxxxx  na obecní úřad.

                 - Opravu a odstranění odbočky z koryta stírky