05/2013

USNESENÍ

z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice

            konaného dne 25.9.2013                

                 Č.5/2013

Přítomni zastupitelé:  P. Hejduk, S. Šimon, M. Beranová, V. Pešek

1/05  ZO schvaluje navržený program.

Pro: 4                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

2/05  ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/05  ZO bere na vědomí hospodaření obce.

4/05  ZO projednalo žádost p. xxxxxx o prodeji části pozemku 384/1, cca 60m2 a schválilo záměr na prodej obecního pozemku.                               

Pro: 4               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

5/05  ZO schvaluje doplatek elektrické energie 9 537 Kč.

Pro: 4                Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

6/05  ZO schvaluje žádost p. xxxxx  o užívání části obecního pozemku před autodílnou  

       - vjezd a parkování vozidel

     Pro: 4                Proti: 0           Zdržel se hlasování: 2            

 

ZO projednalo – rošt ke stírce

           - dotace na r.2014