05/14

 

USNESENÍ

z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice

konaného dne 22.10.2014

Č.5/2014

Přítomni zastupitelé: P. Hejduk, S. Šimon, V. Pešek . M. Beranová

1/05 ZO schvaluje navržený program.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

2/05 ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/05 ZO bere na vědomí hospodaření obce.

4/05 ZO schvaluje doplatek elektřiny

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

5/05 ZO schvaluje rozpočtovou změnu -21 400,-Kč

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

6/05 ZO schvaluje prodej pozemku č 367/7. Výměra pozemku je 62m2.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

7/05 ZO projednalo - dotace na rok 2015

- oprava potoka

--------------------------------------- --- -------------------------

Stanislav Šimon - místostarosta Petr Hejduk - starosta