06/14

 

USNESENÍ


 

z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice


 

konaného dne 23.11.2014


 

Č.6/2014


 

Přítomni zastupitelé: P. Hejduk, S. Šimon, M. Beranová, M. Krátký, V. Pešek


 

1/06 ZO schvaluje navržený program.


 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0


 

2/06 ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.


 

3/06 ZO bere na vědomí hospodaření obce.


 

4/06 ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015.


 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0


 

5/06 ZO schvaluje členy finančního výboru : Hejduková D, Křivohlavá A.


 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0


 

6/06 ZO schvaluje členy kontrolního výboru : Krátký M, Sochocká D.


 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0


 

7/06 ZO schvaluje rozpočtové změny: volby -13090,- Kč


 

POV dotace +109  000,-Kč


 

8/06 ZO schvaluje inventarizaci obecního majetku na 31.12.2014


 

9/06 ZO projednalo pozemky


 


 


 

--------------------------------------- ----------------------------------


 

Vladimír Pešek - místostarosta Petr He