06/2013

         USNESENÍ

z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice

            konaného dne 20.11.2013                

                 Č.6/2013

Přítomni zastupitelé:  P. Hejduk, S. Šimon, M. Beranová, M. Krátký, V. Pešek

1/06  ZO schvaluje navržený program.

Pro: 5                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

2/06  ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/06  ZO bere na vědomí hospodaření obce.

4/06  ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2014.                                

Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

5/06  ZO schvaluje prodej pozemku p. xxxxxxx. Cena pozemku 25,- Kč za 1m2.

Pro: 5                Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

6/06  ZO schvaluje rozpočtové změny- Volby do PS  +26 200,- Kč

                              - Travní sekačka -7990,-Kč

                              -MÚ Chotěboř  -500,-Kč

                              -Oprava komunikace -60 619,-Kč

Pro: 5                Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0            

7/06  ZO schvaluje zrušení pevné linky telefonu a přechod k jinému dodavateli internetu.

      Pro: 5                Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0            

8/06  ZO schvaluje dílčí přezkoumání hospodaření obce čečkovice za rok 2013 - s výhradou.

      Pro: 5                Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

9/06 ZO osouhlasilo termín invntur a schválila členy inventarizační komise

      Pro: 5                Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

10/06  ZO projednalo – Oprava světla u Smutnu.                                                                                                                                                    

                  - Oprava cesty ke Krátkum

                  - Posezení se spoluobčany

 

                                                                                       

 

---------------------------------------                          ----------------------------------

Stanislav Šimon - místostarosta                           Petr Hejduk - starosta