07/12

         USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice

           konaného dne 29.11.2012         

                Č.7/2012

Přítomni zastupitelé:  P. Hejduk, S. Šimon, M. Krátký, L. Pešek

1/07  ZO schvaluje navržený program.

Pro: 4                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

2/07  ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/07  ZO schvaluje obecní vyhlášky o psech a komunálním odpadu č. 01/2012 a

      č. 02/2012

 Pro: 4                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

4/07  ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2013.

Pro: 4                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

5/07  ZO schvaluje zimní údržbu místních komunikací s OU Maleč.

Pro: 4                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

6/07  ZO schvaluje rozpočtovou změnu - příjem dotace rozvoj obnovy venkova .

Pro: 4                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

7/07  ZO projednalo kontrolu Stírky- malý průtok vody.