10/11

USNESENÍ

 

z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice

 

konaného dne 28.12.2011

 

Č.10/2011

 

Přítomni zastupitelé: P. Hejduk, S. Šimon, M. Beranová, M. Krátký

 

1/10 ZO schvaluje navržený program.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

 

2/10 ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

 

3/10 ZO bere na vědomí hospodaření obce.

 

4/10 ZO schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na r. 2012.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

 

5/10 ZO schvaluje rozpočtové změny, viz zápis.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

 

6/10 ZO projednalo – zhotovení zvonice

                               - konání veřejné schůze