1/12

         USNESENÍ

z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice

konaného dne 29.1.2012 

          

                Č.1/2012

 

Přítomni zastupitelé:  P. Hejduk, S. Šimon, M. Beranová, M. Krátký

 

1/01  ZO schvaluje navržený program.

Pro: 4                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

2/01  ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/01  ZO schvaluje rozpočtové změny, viz zápis..

      Pro: 4               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

4/01  ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova.

      Pro: 4                Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

5/01  ZO projednalo možnost podání žádosti o dotaci na opravu zvonice.

      Pro:4                 Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0