01/2015

Usnesení č. 1 / 2015

z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice konaného dne 25.1.2015

Přítomni zastupitelé: P.Hejduk, S.Šimon, M.Beranová, M.Krátký, V.Pešek

1/01 ZO schvaluje navržený program

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel hlasování: 0

2/01 ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání

3/01 ZO bere na vědomí hospodaření obce

4/01 ZO schvaluje žádost POV na opravu cesty od Pešku ke Klepetkům.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel hlasování: 0

5/01 ZO schvaluje dotaci od Kraje Vysočina

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel hlasování: 0

6/01 ZO projednalo opravu stropu na OU

7/01 Diskuze

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vladimír Pešek - místostarosta Petr Hejduk - starosta