2/2018

 

Usnesení z  jednání zastupitelstva obce čečkovice konaného dne 25.04.2018

 

č. 2/2018

Přítomni. P.Hejduk, V.Pešek, M.Beranová, S.Šimon

Omluveni: M.Krátký

 

1/02 ZO schvaluje navržený program

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

 

2/02 ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání

 

3/02 ZO bere na vědomí hospodaření obce

 

4/02 ZO schvaluje smlouvu s AVE Vysočina o odstranění odpadu

Pro: 4  Proti 0  Zdržel se hlasování: 0

 

5/02 ZO schvaluje Závěrečný účet + účetní uzávěrku s výhradou

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

 

6/02 ZO schvaluje dodatek ke smlouvě s INOGY

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

 

7/02 ZO schvaluje Podhůží Železných hor - smlouva o bezplatném převodu majetku

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

 

8/02 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

 

9/02 ZO projednalo zrušení TKO

 

10/02 ZO schvaluje inventarizaci pohledávek a závazků  -Podhůří Železných hor.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

 

Vladimír Pešek - místostarosta                                    Petr Hejduk - starosta