3/12

                                        USNESENÍ

z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice

           konaného dne 30.5.2012         

                Č.3/2012

 

Přítomni zastupitelé:  P. Hejduk, S. Šimon, M. Beranová, M. Krátký, L. Pešek

1/03  ZO schvaluje navržený program.

Pro: 5                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

2/03  ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/03  ZO schvaluje rozpočtové změny.

      Pro: 5                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0                                                 

4/03  ZO schvaluje závěrečný účet za rok 2011 - závěrečný účet schválen s výhradou

Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

5/03  ZO schvaluje rozpočet na rok 2012.

      Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

6/03  ZO schvaluje platbu ZŠ Maleč 67056,- Kč.

      Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

7/03  ZO schvaluje příspěvek na dětský den 2500,- Kč     

      Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

8/03  ZO projednalo výplatu divident od ČS

9/03  ZO schvaluje smlouvu s MěÚ Chotěboř-spisová služba ORP Chotěboř.

      Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0