Usnesení 5/2017

USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice dne 11.10.2017

 

č. 5 /2017

 

Přítomni zastupitelé: P.Hejduk, S.Šimon, M.Beranová, V.Pešek

 

Omluven: M.Krátký

 

1/05 ZO schvaluje navržený program

 

Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se hlasování: 0

 

 

2/05 ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání

 

3/05 ZO bere na vědomí hospodaření obce

 

4/05  ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 5 - volby, 18.500,- Kč

 

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se halsování: 0

 

5/05 ZO schvaluje dodatek smlouvy č. 4 - Arriva Východní Čechy

 

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

 

 

Vladimír Pešek - místostarosta                Petr Hejduk  - starosta