Usnesení 03/2017

USNESENÍ z  jednání Zastupitelstva obce Čečkovice dne 26.5.2017

 

č. 3 / 2017

 

Přítomni zastupitelé: P. Hejduk, V.pešek, M.Beranová,Š.Šimon

 

1/03 ZO schvaluje navržený program

 

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

 

2/03 ZO bere navědomí plněšní usnesení z minulého jednání

 

3/03 ZO bere na vědomí hospodaření obce

 

4/03 ZO schvaluje dotaci POV opravu před OU - provede firma ZEMIX

 

Pro: 4   Proti: 0 Zdržel se halsování: 0

 

5/03 ZO schvaluje účetní uzávěrku + závěrečný účet obce za rok 2016 s výhradou, byla přijata opatření k nápravě zjištěných nedostatků

 

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

 

6/03 ZO porjednalo audit za rok 2016

 

 

Vladimír Pešek - místostarosta                           Petr Hejduk - starosta