Usnesení 4/2017

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Čečkovice konaného dne 16.8.2017 č.  4/2017

 

Přítomni: P.Hejduk, M. Krátký, V. Pešek, M.Beranová, S.Šimon

 

1/04 ZO schvaluje navržený program

Pro: 5              Proti: 0         Zdržel se hlasování: 0

2/04 ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/04 ZO bere na vědomí hospodaření obce

4/04 ZO projednalo opravu kanalizace u Sochocku. Opravu provede VAK

5/04 ZO schvalluje konání svatebních obřadů na OU každou sobotu od 8 do 11 hodin

Pro: 5               Proti: 0         Zdržel se hlasování: 0   

 

-----------------------                            -------------------------

Vladimír pešek                                  Petr Hejduk

místostarosta                                    starosta